Galvanisk korrosion för metaller utomhus

Se om plåten kan fungera ihop med andra material i Korrosionstabellen

Huvudmaterial         Förenliga med huvudmaterial         Oförenliga med  huvudmaterial  

 

Metall

es (volt)
" i havsvatten"
en (volt)
 "normalpotentialer"

ädlast (katod)

Guld (Au)

+0,42 1,50
  Titan (Ti) +0,38 0,90
 

Silver (Ag)

+0,30 0,80
 

Rostfritt
* passivt

+0,09  
 

Koppar (Cu)

+0,05  0,34
 

Bly (Pb)

-0,27 -0,13
  Tenn (Sn) -0,31 -0,14
 

Nickel (Ni)

  -0,26
 

Stål

-0,46 (-0,45 Fe)
 

Aluminium (Al)

-0,51 -1,66
 

Aluzink

   
 

Förz.stål

   

Oädlast (anod)

Zink (Zn)

-0,86 -0,76
 

Oädelt material angrips, löses upp  och skyddar det ädlare materialet.

 

 

Är det oädlare materialet litet i förhållande till det ädlare, ju fortare går processen.

         

Så t.ex. skyddas ej zink av koppar.

* Passiv är en metallyta som fått en osynlig tunn reaktionshindrande beläggning, en hinna av kromoxid skapad av luftens syre. I syrefattig miljö kan inte ett passivt skikt bildas, varför metallen är i ett aktivt tillstånd.
Om olika metaller måste blandas skall den ädlare metallen monteras nedströms oädlare, t.ex. kopparstuprör efter/under stuprör av zinkplåt.

Korrosion
Ordet korrosion kommer av det latinska verbet corrodere som betyder sönderfräta. Stål/järn vill återgå till sitt normala tillstånd som är rost eller malm och korrosionshastigheten påverkas av försurningen från svaveldioxid (gas från oljeförbränning) och klorider (salter) från t.ex. havsvatten. Om saltet från "västkustregn" ej avtvättas så ökas korrosionen.
Järn och stål rostar, koppar ärgar, zink får vitblemma och aluminium får vita korrosionsprodukter!

Ej vetenskaplig test av korrosion!

I fuktig luft korroderar zinkytan och bildar en grå zinkkarbonathydroxid som skyddar mot vidare korrosion.
Zink angrips av cement i och med att det skyddande karbonatskiktet löses upp.

Bitumenkorrosion
När asfalthaltiga material som kan finnas i underlagspapp bryts ner av UV-strålning och upplöses i vatten (kondens) kan korrosion inträffa på t.ex. fotplåt, hängränna, stuprör. Sådan ytor där vätska som innehåller hög syrakoncentration skyddas med Kautschukfärg.

Galvanisk spänningsserie
, redovisad som Elektrodpotential es, volt för metaller i seawater/havsvatten vid +20 grader Celsius.
Galvanisk korrosion är ett elektrokemiskt fenomen. Om två olika metaller kommer i kontakt med varandra och det finns fukt och syre mellan dem så startar en strömkälla. Strömvandringen sker om skillnaden i elektropotential är minst 0,05 Volt. Ju högre potentialskillnaden är ju fortare börjar den oädlaste metallen "rosta", flytta över till den ädlare metallen. Anod går till Katod!
Zink är känsligt för galvanisk korrosion i kontakt med stål, bly rostfritt, tenn, koppar osv. Skydd mot sådan korrosion kan göras med förtenning på zinkplåten.

Zinkavfrätning/ atmosfärisk korrosion
Nedanstående tabell visar avfrätning per år. Lantbruk med djur och gödselhantering innehållande ammoniak skall jämföras med Industrimiljö.

Zinkavfrätning:

Område

µm/år

Inomhus

<0,5

Fjäll

<1,0

Landet

1,0

Byar

1,5

Städer

2,0

Kuster

3,0

Storstad

5,0

Industrimiljö

10,0

Sötvatten

20,0

Saltvatten

50,0

Uppgifterna kommer från Nordisk Förzinkningsförening (NFF) och Hus-AMA
En 0,7 mm zinkplåt motsvarar 700 µm vilket då skulle innebära att en sådan
plåt skulle hålla 140 år i en storstad och i 14-35 år vid kusten.

Korrosivitetsklasser:

Korrosivitets-/Miljöklasser

Krav på beläggning av stålplåt

eller annat material

C5 / M4 - tuff industrimiljö

Z275 + 300µm platsmålning

Rostfritt

C4 / M3 - större städer, kuster

Z275 + 25µm plastbeläggning

alt. + 160µm platsmålning

Rostfritt*
Aluminium
Aluzink

C3 / M2 - inlandet

Z275 (275g/kvm zink)

Rostfritt
Aluminium
Aluzink

* Vid en incidens i en simhall i Örebro omkring 1990, ramlade ventilationskanalerna ned!
De var upphängda med rostfria plåtband. Idag är de utbytta mot förzinkade plåtband.

En ny incidens inträffade i samma simhall år 2007, då blomlådor upphängda i rostfria ringar, ramlade ned!

Dagens moderna upplevelsesimhallar med hög badvattentemperatur, hög relativ fuktighet, desinfektionskemikalier och hög koncentrationen av klor ställer höga krav på det rostfria materialet. Rening med Ozon har inte samma påverkan som Klor!

Se mer information om klasser förr och nu!

Sidan uppdaterades 2018-03-19