Plåtuttryck och fackord

fritt sammanställt av Claes Rosén

 • Amerikanare
Sneda sidobitar som användes t.ex. mot vinkelrännor. Sned sidobit kallas också amerikanare!
 • Bandtäckning
Tak- och väggtäckning utförd med band, utan tvärfalser.
 • Bleck
Benämning på plåt t.ex. under fönster och dörrar.
 • Bottenfals
Fals för infalsning av botten till en hink eller liknande, också kallad Kopparslagarfals.
 • Brottfals
Användes vid ifalsning av stosar, huvar m.m. Behöver dock löddas för att täthet skall garanteras.
 • Dubbelfals
Dubbel ståndfals för tak- och väggtäckning.
 • Enkelfals
Enkel ståndfals för tak- och väggtäckning.
 • Finska hörn
Ett veckat hörn med en svängd dubbelfals. Användes normalt vid finska utkastare.
 • Finsk utkastare

 

Enligt många de bästa typen av utkastare.
 • Fotränna
Ränna som ligger på takfoten.
 • Fästbleck
Kontinuerligt fästbleck för list- och krönbeslag.
 • Förkroppning
Tätt uppvikt hörn, t.ex. kring en stolpe.
 • Garnering
Plåtlister, bleck m.m. som skydd mot nederbörd på tak och fasad.
 • Gesimsränna
Rektangulär ränna som är inbyggd, dock utanför fasadliv. Se också Vinkelränna och Ränndal.
 • Hakfals
Användes som tvärfalsning av skivor. Utföres enkel och dubbel.
 • Inypningsfals
Fals som är liggande i hela sin längd, förbi ståndfalser. Förekommer vid Ränndalar, Gesimsrännor, Ståndskivor, bakom Skorstenar m.m.
 • Janer
Typ av gångjärn till takluckor och takfönster.
Uttalas [cha-nér] eller [dja-nér]. Benämningen kommer troligen från Tyskland (Preussen) och stavningen finns i gamla kollektivavtal för plåtbranschen.
 • Kamspik
För infästning av klammer.
 • Kassett
Plåtlåda med fyra (falsad) hörn för fasadbeklädnad. Kan också kallas Panel.
 • Konsolkrok

Fotrännskrok för infästning av fotränna med konsolförstärkning så att fotrännan tidigare fick användas som takfotstöd, före 2008. Notera att en fotrännskrok skall vara knäckt i ca 80-85 grader, ej 90 grader! Vid branta tak skulle en fotränna med 90 graders krok, få vatten att svämma över!

 

 • Kälkbacke
Rörelseupptagning vid långa takfall med bandplåtstäckningar.
 • Lattstege
Enkel stege vid takmålning!

 my =  Mått på ytbeläggningar t.ex. zinkskikt (25 my eller 25 μm) och färg (50 my eller 50 μm).

1μm = 1mikrometer = 1 miljontedel meter (0,000 001 m) eller 1 tusendels millimeter (0,001 mm)
1
μ = 1 micron =  kallas också "my"

Bilden här bredvid skall visa ett mänskligt hårstrå som är ca 0,1 mm i tjocklek och pricken nedåt till höger skall förställa storleken på 1 my (0,001 mm) "en tusendel" eller "en micron".

 • Omslag
Avslutar alla fria plåtkanter, som ej falsas. Kan också utföras dubbel.
 • Pilaster
U-bockad list som går vertikalt på fasad mellan fönster och liknande.
 • Plåtpannor
Tegelimiterande plåtprofiler.
 • Putsgavel
Plåtuppvikning utan urklipp på bleck som infogas i puts.
 • Putslist
Separat list på vägg vid ståndskivor m.m. Kan också kallas Täcklist.
 • Ränndal
Mellan två motstående takfall bildas en längsgående vinkel, kallad ränndal. Den kan som på bild vara nedsänkt men också utan nedsänkning. Se också Gesimsränna och Vinkelränna.
 • Rörelsefals
Fals för rörelseupptagning t.ex. mellan bandtäckning och Fotrännor
 • Rörfals
Fals för rör och hörn.
 • Skivtäckning
Tak- och väggtäckning utförd med skivor som falsas samman med hakfals.
 • Skopa
Användes vid vid anslutning till takpannor. Förr utförda i bly för formbarheten. Idag i samma plåtmaterial som stosen, lite mer arbetskrävande.
 • Slussfals
Användes vid hängskivor.
 • Slättäckning
Falsmetod som användes mest på kyrkor, kupoler och torn. Falserna är liggande både horisontellt och vertikalt. Förekommer både i enkelfalsat som dubbelfalsat utförande.
 • Smyg
Med en 2-meters millimeterstock/ tumstock kan man överföra takvinklar för t.ex. tillverkning av stospannor.
 • Smyglist
Listbeslag kring fönster och liknande kan också kallas Infattningslist.
 • Ståndfals
Längsgående fals på tak- och väggtäckningar. Utföres enkel eller dubbel. Se Enkelfals och Dubbelfals.
 • Ståndfalsveck
En knytning/veck gjort direkt i ståndfalsen. Användes på låglutande tak där ståndskiva ej är lämpligt. Kan också kallas Fjärilsfals.
 • Ståndskiva
Listbeslag mot anslutande huskropp.
 • Svängd fals
Fals vid anslutning mot hinder på tak.
 • Trappning
Användes när ståndskiva på lutande tak anslutes mot vägg och liknande.
 • TRP
Samlingsnamn och förkortning av TRapetsProfilerad plåt.
 • Tvärfals
Tvärgående fals vid skivtäckningar, även kallad iskjutsfals. Se också Hakfals.
 • Täckning
Plåt som falsas och läggs som skivor eller band på tak och vägg.
 • Urtag
Urklipp i plåtbleck t.ex. för hörn m.m.
 • Varj
  Fel
 • Vattenavledare
Förekommer på fotplåt, krön, bleck m.m. för att skydda och avleda bort vatten från väggen.
 • Vinkelfals
En modefals som har sina fördelar där man inte behöver utföra dubbelfalsningen med risk för synliga märken från klubbslag.
 • Vinkelränna
I vinkeln mellan två olika takfall monteras en s.k. vinkelränna. Se också Gesimsränna och Ränndal.
 • ögonmått
  Lur av Mäster!

Sidan uppdaterades 2014-12-14

Upp
Tillbaka hem! Upp!