Kondens    (Sammanfattning.pdf)

 

Luft innehåller alltid en större eller mindre mängd osynlig fukt s.k. vattenånga.
Ju högre luftens temperatur är, desto mer vattenånga kan den innehålla.

Varför uppstår kondens?

             

Om man häller upp en iskall öl i ett glas en sommardag och sätter sig i lugn och ro i skuggan, kommer osvikligen kondens att bildas på glasets utsida. Varför?

Orsaken är att ytan på glaset får en temperatur som ligger lägre än luftens daggpunkt. Det blir lite förenklat omöjligt för lika många vattenmolekyler i ångform att få plats i en svalare temperatur, jämfört med en varmare. Fukten från luften kondenseras på glasets utsida som då har en relativ fuktighet av 100%.

När luften kyls invid en kall yta ökar den relativa fuktigheten och vid 100% RF övergår vattenångan i luften till vatten, sk. kondens!

 

Nedan kan du se vad relativ fuktighet kan ställa till med.

RF, Relativ Fuktighet och Mättnadsgräns/Daggpunkt

Relativ fuktighet är förhållandet mellan verklig och möjlig fuktmängd i luften. Luften är mättad när den relativa fuktigheten är 100%. Då övergår vattenångan i luften till vatten, som t.ex. kondensutfällning.

Relativa fuktighet
Luften innehåller vattenånga och varm luft kan innehålla mer vattenånga än kall. Relativa fuktigheten är ett mått på hur mycket vattenånga det finns i luften jämfört med hur mycket den maximalt skulle kunna innehålla vid samma temperatur. Om  vi jämför en normal sommardag med 50 procent relativ fuktighet och +20 grader med en normal vinterdag med -10 grader och 75 procent relativ fuktighet finner vi att sommarluften innehåller 6 gånger mer vatten än vinterluften trots att relativa fuktigheten är högre på vintern. När vinterluften tas in i våra bostäder förändras inte vatteninnehållet när den värms upp. Relativa fuktigheten minskar däremot och det är inte ovanligt att den når så låga värden som 20 procent eller kanske ännu lägre. Relativa fuktigheten höjs också i våra bostäder med vår utandningsluft, gröna växter och dylikt.

Daggpunkt
När luft av viss temperatur och relativ fuktighet kyls kommer den relativa fuktigheten att öka eftersom varm luft kan innehålla mer vattenånga än kall luft. Om man har en yta som är kall kommer vattenånga att vid en viss temperatur kondenseras på ytan. Temperaturen vid ytkondens kallas för luftens daggpunkt. Ju torrare luften är desto lägre blir daggpunkten. I mättad luft (100 % relativ fuktighet) sammanfaller daggpunkten med den rådande lufttemperaturen.

            Utdrag från SMHI

        
Detta är kondens                                                                           Detta är ej kondens
                                                                                                            utan regndropp som ej släpper!

 

Det behöver inte alltid vara regn, snö, luftläckage, byggfukt eller fel i plåttaket som förorsakar fukt/läckage! Temperaturskillnader mellan ute och inne kan skapa stora vattenmängder, s.k. kondens om inte taket är väl isolerat och diffusionstätt eller att lokalen är avfuktad.

Ytor som är utsatta för ständig kondens bör ej varmförzinkas eller målas med zinkrik färg. En fuktig ledande zinkbelagd ytan kan mycket snabbt korrodera.

Stål rostar inte om den relativa fuktigheten är under 50%.

Blåst och vindar påverkar RF
Notera att kraftiga vindar påverkar fuktinnehållet i luft. Normalt skall RF vara 100% vid regn, men blåser det kraftigt som 10 m/s kan RF vara bara 50%! Detta kan vara en anledning varför rost har svårt att få fäste i blåsiga områden som på fjäll och liknande.

Nu är dock den relativa fuktigheten i Sverige i genomsnitt 80%, varför bästa sättet att hindra korrosion är att måla taken och minska  temperaturskillnaderna mellan ute och inne t.ex. på en vind, så att kondensutfällning ej uppträder.

Se exempel på kondens vid olika vindstyper. 

 

Sidan uppdaterades 2019-03-01